Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng sản xuất, chế biến, kinh doanh chè

19:16 | 14/06/2018 183 lượt xem