Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xét duyệt thành tích đề nghị khen thưởng bậc cao đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương

19:30 | 22/02/2019 220 lượt xem