Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Vốn chính sách góp phần giảm nghèo ở Văn Yên

19:18 | 25/01/2018 410 lượt xem