Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái – 70 năm cùng dựng xây quê hương

19:23 | 17/05/2019 348 lượt xem