Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Yên Bái của tôi 00:00 Yên Bái của tôi 13:43 | 02/10/2015