Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Hội đồng trẻ em tỉnh Yên Bái

19:53 | 07/11/2018 205 lượt xem