Tuần văn hóa du lịch Mường Lò diễn ra từ ngày 23/9/2017 đến ngày 29/9/2017