Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Noi gương người đội trưởng dũng cảm

10:59 | 14/11/2011 795 lượt xem