Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lục Yên khai thác tiềm năng khoáng sản

19:47 | 08/09/2018 632 lượt xem