Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hoàn cảnh cơ cực của gia đình chị Lò Thị Sính

19:43 | 31/12/2016 745 lượt xem