Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Gia cảnh khó khăn của em Nguyễn Văn Giáp

19:15 | 12/08/2017 300 lượt xem