Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đình Ba Chãng và đền, chùa Thác Ô Đồ đón bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh

20:08 | 18/02/2017 742 lượt xem