Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Điểm sáng trong khởi sự doanh nghiệp của phụ nữ Yên Bái

19:30 | 09/10/2018 298 lượt xem