Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CM Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

20:42 | 12/07/2018 524 lượt xem