Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CM Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 16/3/2017

20:14 | 16/03/2017 597 lượt xem