Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CM Bạn hỏi cơ quan chức năng trả lời tháng 1 năm 2018

10:24 | 25/01/2018 197 lượt xem