Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CM 7 ngày an toàn giao thông 14/7/2018

19:21 | 14/07/2018 204 lượt xem