Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

98% tổ chức, cá nhân hài lòng khi giải quyết thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

19:53 | 07/11/2018 118 lượt xem